ozadje slika

Subvencije Eko sklada za lesena okna


Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

JAVNI POZIV 74SUB-OB19 (celotna dokumentacija na tej povezavi)

Objava:  
Uradni list RS št. 36/2019.

Obvestilo:

Glavna novost novega javnega poziva za občane je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi, kar pomeni, da vloge ni treba več oddati pred začetkom del in po tem pošiljati zaključne dokumentacije. Ta poenostavitev bo zmanjšala obveznosti vlagatelja in skrajšala čas izplačila nepovratne spodbude.

Subvencija je na voljo za naslednje ukrepe:

  • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,
  • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje,
  • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje,
  • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,
  • priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
  • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken,
  • toplotna izolacija fasade,
  • toplotna izolacija strehe ali stropa,
  • toplotna izolacija tal,
  • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Pri spodbudah za zamenjavo lesenih oken in toplotno izolacijo strehe ali stropa pa je višji znesek in sicer pri oknih 150 EUR na mzamenjane zastekljene površine, pri strehi oziroma stropu pa 12 EUR na mizolirane površine. Po novem so med priznane stroške naložbe vključena tudi zunanja vhodna vrata. Povišala se je tudi zahteva glede toplotne izolacije fasade in strehe ali stropa (za približno 1 cm debeline; odvisno do materiala).

Višina nepovratne finančne spodbude:

- znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150€ na m2 (prej 100€ na m2) zamenjanih oken;

F - vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za zamenjavo obstoječih vertikalnih in strešnih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev (v nadaljnjem besedilu: okna) z novimi energijsko učinkovitimi lesenimi okni s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene na podlagi standarda SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Ustreznost novih lesenih oken bo preverjena na podlagi izjave o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.

Lesena okna morajo biti vgrajena v ustrezno pripravljeno okensko odprtino, ustrezno mehansko pritrjena, tesnjenje okenske rege mora biti izvedeno v treh ravneh, ustrezno morajo biti vgrajene okenske police in senčila ter ustrezno zaključena obdelava špalet, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje oken ter v ostalih smernicah, predpisih in priporočilih. Lesena okna morajo biti vgrajena tudi skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja oken ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na predhodno pripravljeno odprtino. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotnim in zvočnim izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stanovanjske stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ (za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967), pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Priznani stroški vključujejo:

- odstranitev obstoječih oken ter nakup in vgradnjo novih;

- nakup in vgradnjo senčil;

- nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;

- popravilo in zaključno obdelavo špalet;

- nakup in vgradnjo zunanjih vhodnih vrat;

- ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje garažnih vrat ter vgradnje dodatnih novih oken.

OBRAZEC - VLOGA ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM PRI VGRADNJI LESENEGA STAVBNEGA POHIŠTVA - PDF